Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex schrijft stadsverwarming snoeihard af

Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex schrijft stadsverwarming snoeihard af

Bo-Ex: stadsverwarming is een obstakel tot verduurzaming. Stadsverwarming is te weinig flexibel en Eneco is te weinig klantgericht.

Bo-Ex heeft een energievisie opgesteld. In het kader van de prestatie-afspraken (2015) had de gemeente Utrecht hierom gevraagd. Daarin zet Bo-Ex in op het klimaat-neutraal maken van haar woningvoorraad én het verlagen van de woonlasten. Dat kan volgens Bo-Ex alleen met een flexibel systeem waarmee energie kan worden uitgewisseld, energie kan worden opgeslagen, en waarmee kan worden ingespeeld op fluctuaties in het aanbod en de prijs. Dan kan volgens Bo-Ex niet met stadsverwarming maar wél met elektriciteit als drager van energie. Bo-Ex schrijft:

“Water gedragen collectieve energievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming of geothermie, kunnen deze maatschappelijk gevraagde vrijheidsgraden op den duur niet garanderen. “

Met vrijheid doelt Bo-Ex hier op het gemak en de lage kosten waarmee elektriciteit duurzaam kan worden opgewerkt, en kan worden getransporteerd en uitgewisseld, in tegenstelling tot warmte. Bo-Ex kiest voor een systeembenadering waarbij sommige woningen een externe energievraag houden en andere woningen energie positief worden. De afschaffing of versobering van de salderingsregeling zal het proces richting all electric versnellen doordat dan ook de opslag van elektriciteit aantrekkelijk gaat worden. Het concept ‘Nul op de Meter’ beschouwd Bo-Ex echter als een keurslijf en wordt door Bo-Ex niet omarmt. Bo-Ex ziet geen noodzaak om elektriciteit per se ter plaatse te moeten opwekken. Bo-Ex gaat wél uit van het zo goed mogelijk isoleren van woningen als noodzakelijke stap.

Bo-Ex wil verduurzamen maar wil dat combineren met het verlagen van de woonlasten. In dat kader zegt Bo-Ex over de stadsverwarming:

“Ondanks het feit dat een duurzaam gevoed collectief stadsverwarming systeem vanuit een technisch oogpunt een hoog energetisch rendement behaalt, is het om verschillende maatschappelijke en zelfs technische redenen geen voor de hand liggend concept om de verduurzaming van de woningvoorraad te realiseren met als doel de woonlasten te verlagen. Om de woonlasten structureel te kunnen verlagen is het noodzakelijk vraag en aanbod efficiënter te matchen. Dit vraagt om een systeem waarbij overtollige warmte in het netwerk kan worden “opgeslagen” voor momenten waarop meer vraag naar warmte bestaat. Los van het feit dat in een dergelijk water gedragen collectief energienetwerk de opslag zeer moeilijk is te organiseren, is de invoer van warmte door andere (externe) bronnen in het netwerk technisch en organisatorisch op dit moment niet mogelijk. Het is ook niet de verwachting dat dit de komende periode kan worden opgelost.”

De stadsverwarming geeft Bo-Ex niet de mogelijkheid om energie uit te wisselen en op die manier – gemiddeld – klimaatneutraal te worden. Bo-Ex verwacht ook niet dat dit op afzienbare termijn gaat worden opgelost. Door de kiezen voor elektriciteit als drager is Bo-Ex wél in staat om stappen te zetten richting klimaat neutraal.

Aanvullend schrijft Bo-Ex over de stadsverwarming:

“De hierboven benoemde argumenten waarom een duurzaam gevoed collectief stadsverwarming systeem niet voor de hand ligt, kunnen in theorie (vanuit technisch oogpunt) worden weerlegd indien opwekking en transport volledig 100% duurzaam worden ingevuld. Echter blijven de maatschappelijke argumenten, zoals bijvoorbeeld het monopolistisch karakter en het niet gebruik kunnen maken van een dynamische kostenstructuur op basis van een volwaardige vraag en aanbod, voor Bo-Ex steekhoudend om nu en in de toekomst niet op dit energieconcept grootschalig in te zetten.”

Hier zegt Bo-Ex nogmaals dat de stadsverwarming aan een corporatie als Bo-Ex te weinig mogelijkheden biedt om de verduurzaming op te pakken.

Voor de opwekking van de benodigde duurzame energie gaat Bo-Ex uit van zoveel mogelijke lokale opwek van elektriciteit d.m.v. zonnepanelen en brandstofcellen op basis van koolstofvrije gassen, zoals waterstof. Bo-Ex gelooft in de mix van deze twee vormen. Het grote voordeel van brandstofcellen is uiteraard dat daarmee ook de opslag van energie wordt geborgd. Uitwisseling en opslag maken het mogelijk om in te spelen op prijsverschillen en dat is essentieel om naast duurzaamheid ook woonlastenverlaging te behalen. Stadsverwarming ontbeert die flexibiliteit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1