Warmtewet

De Warmtewet is bedoeld om een betrouwbare levering van warmte veiling te stellen.Het geheel van de Warmtewet bestaat uit drie delen.  De Warmtewet zelf, het Warmtebesluit en de Warmteregeling.

 

1. De Warmtewet

De Warmtewet zelf legt de wettelijke kaders vast onder andere t.a.v. de maximale tarieven voor de levering van warmte, wie mag leveren, de verplichtingen en beperkingen van de leveranciers en afnemers, wie er toezicht houdt op de uitvoering van de wet en wie de maximale tarieven vaststelt.

In de aanhef van de warmtewet staat dan ook:

“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, omwille van de bescherming van de verbruikers, met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch verantwoord en een doelmatig functioneren van de warmtevoorziening een regeling tot stand te brengen met betrekking tot de levering van warmte aan verbruikers.”

2. Het Warmtebesluit

Het Warmtebesluit dient ter uitvoering van de Warmtewet.

Het maximale tarief dat de leveranciers in rekening mogen brengen is in het Warmtebesluit vastgelegd.

De formule voor de maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een component afhankelijk van het gebruik, de hoeveelheid Euro’s per GJ en een component die niet afhankelijk is van het gebruik, de vaste kosten.

M.a.w.  Prijs max = Prijs vast + Prijs voor verbruik/GJ x Verbruik

Daarnaast zijn in het Warmtebesluit ook alle parameters gedefinieerd die gebruikt worden in de formules om tot de maximum prijs te komen.

3. De Warmteregeling

De Warmteregeling dient ter uitvoering van de Warmtewet en het Warmtebesluit.

In de warmteregeling tot slot, worden de waarden vastgelegd die gebruikt worden in de formules in het warmtebesluit.

 

Tot slot: Omdat het warmtebesluit en de warmteregeling zelf geen Wet zijn, is het makkelijker hier wijzigingen in aan te brengen, omdat dit dan niet door een Tweede Kamer en Eerste Kamer goedgekeurd hoeft te worden.

Het is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die de maximum prijs vastgesteld die de leverancier van warmte ten hoogste mag berekenen voor de levering van warmte.

 

Helaas

De Warmtewet is bedoeld om de maximale prijs vast te leggen die berekend mag worden.  Helaas wordt deze prijs echter door de warmte leveranciers gezien als de prijs die men MOET berekenen.

Het met veel getrompetter gehoorde Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, waarbij je denkt aan: wat ik betaal is wellicht minder dan maar zeker niet meer, is feitelijk niet anders dan een GELIJK AAN principe.  Gelijk aan wat de gasklant betaald, maar dan berekend met gebruik van de getallen zoals ze nu in de warmteregeling staan.

UA-65853139-1