Buitensporige afsluitkosten

‘You can check-out any time you like, But you can never leave’ als het aan Eneco ligt… of toch…?

(Eagles, Hotel California, 1977)

Een stadsverwarmingsaansluiting lijk je te hebben voor het leven… of zolang je een woning aangesloten op het stadswarmte net bewoond. Dit kan zowel als huurder of als eigenaar zijn, waarbij je als eigenaar nog de meeste kans maakt om aan dit bijna voldongen feit iets te veranderen…

Eneco’s afsluit beleid

Als een klant met een aansluiting op het stadsverwarmingsnet van Eneco vraagt om beëindiging van de aansluiting, dan gaat Eneco in gesprek met die klant om te achterhalen om welke reden de klant zijn aansluiting wil opzeggen. Daarbij maakt Eneco onderscheid tussen redenen die van tijdelijke aard zijn, zoals bijvoorbeeld verhuizing, of redenen die meebrengen dat de aansluiting permanent ongebruikt zal blijven.

Tijdelijke afsluiting

Bij een tijdelijke beëindiging kunnen relatief eenvoudige maatregelen worden getroffen om de aansluiting veilig af te sluiten. Een monteur sluit de afsluiters bij de afleverset en maakt deze onbedienbaar, bijvoorbeeld door het plaatsen van een kapje,  De kosten daarvan bedragen 150 euro. Deze maatregelen kunnen vrij eenvoudig weer ongedaan worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer de bewoner aangeeft de aansluiting weer te willen gebruiken of wanneer er een nieuwe huurder in de woning trekt.

Permanente afsluiting

Bij een permanente beëindiging ligt dat anders. Van een permanente beëindiging is onder meer sprake als de woning op een andere manier gaat voorzien in de warmtevraag. Conform het Handboek Openbare Ruimte 2014 van de Gemeente Utrecht mogen ongebruikte leidingen niet in de grond blijven liggen en is het, ook uit veiligheidsoverwegingen voor het netwerk, nodig om de gehele aansluiting fysiek te verwijderen. Het betreft dan het verwijderen van de afleverset, meter en de aanvoer- en retourleiding van en naar de woning tot aan het aftakpunt van het distributie net in de nabijheid van de aansluiting leidingenschacht / kruipruimte of  straat.

Woning jonger dan 15 jaar

Bij aansluitingen die jonger zijn dan 15 jaar, worden de werkelijke kosten van verwijdering in rekening gebracht. Hoe hoog dat bedrag is, is geheel afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse. Voor de duidelijkheid: dit bedrag is dus geen boete die Eneco oplegt. In het bedrag zit ook geen vergoeding voor eventuele negatieve gevolgen voor de toekomstige inkomsten van Eneco. Het bedrag is enkel en alleen gebaseerd op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verwijdering. De kosten van verwijdering bij woningen variëren ruwweg tussen de 200 en 3.500 euro, over het algemeen zijn de kosten bij grondgebonden woningen hoger dan bij gestapelde bouw.

Woning ouder dan 15 jaar

Bij aansluitingen ouder dan 15 jaar, gebeurt dit tegen een vast, standaard bedrag van €423,50 incl. BTW. Ook in dit geval worden de leidingen door Eneco verwijderd (en zijn eventuele meerkosten voor verwijdering van de leidingen voor rekening van Eneco).

Appartementen

Wanneer een klant in een appartement (gestapelde bouw) woont en hij zijn aansluiting permanent wil verwijderen dan zijn er vaak beperkte technische mogelijkheden om dit te doen. In de praktijk betekent dit vaak dat de meter en de afleverset verwijderd worden en de aansluiting afgedopt. Overigens is het zo dat de overstap op alternatieve warmtebronnen voor een appartement vaak ook beperkter zijn t.o.v. van grondgebonden woningen.

De kosten voor het verwijderen van deze aansluiting zijn aanzienlijk lager dan bij het verwijderen van de aansluiting bij grondgebonden woningen waarbij de leidingen fysiek verwijderd moeten worden. Zoals eerder aangegeven komt het verzoek tot de verwijdering van de aansluiting maar zeer beperkt voor.

Indien besloten wordt om geheel appartementencomplex af te sluiten van warmte omdat bijvoorbeeld individuele gasketels per appartement worden aangebracht wordt op basis van het verzoek van de woningbouwcoöperatie / vve een aanbieding uitgebracht waarin het verwijderen van de hoofdaansluitingen vanaf het warmtedistributienet naar het appartementencomplex wel zal worden opgenomen.

Waarom wij vinden dat je eigenlijk ALTIJD KOSTELOOS moet kunnen afsluiten van stadsverwarming:

  • Een overeenkomst voor de levering van warmte moet worden gezien als een ‘overeenkomst van opdracht’ als bedoeld in artikel 7:400 van het burgerlijk wetboek (hierna: BW). Krachtens het bepaalde in artikel 7:408, leden 1 en 3 BW kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen en is hij in geval van opzegging geen schadevergoeding aan de ondernemer verschuldigd. Deze bepalingen zijn blijkens artikel 7:413 BW van dwingend recht, als de consument de opdracht als natuurlijk persoon en anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft verstrekt.
  • BW Boek 6 art. 236 sub j (Wet van Dam): dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit, warmte en koude daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

 

Links / bronnen:

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1